Knaagdierbeheersing: Tijdig - gericht - effectief…en volhouden!

ABCD Knaagdierbestrijding Andermatt

Knaagdierbeheersing is een onmisbaar onderdeel van een geïntegreerde gewasbescherming. De aanpak van knaagdieren is geen eenmalige actie op momenten met hoge druk; het is een jaarronde activiteit en een werk van een langere adem. Immers, hoe zwakker de populatie de winter ingaat, hoe kleiner de basispopulatie de daaropvolgende lente. Begin tijdig en weet welk dier je hoe bestrijdt

In dit artikel gaan we in op de herkenning van de plaag, het nut en de noodzaak van beheersing, het ABCD van effectieve knaagdierbeheersing en de oplossingen die Andermatt biedt voor een gifvrije en effectieve aanpak.

Ken de vijand

Om te weten welke maatregelen van toepassing zijn, is het van belang onderscheid te maken tussen de verschillende knaagdieren die schade en ongemak kunnen veroorzaken in en rond het bedrijf. Hieronder een overzicht van de belangrijkste eigenschappen ter identificatie van de knaagdieren.

Veldmuis Woelrat Mol
Afbeelding Tekening van een veldmuis Tekening van een woelrat Tekening van een mol
Latijnse naam Microtus arvalis Arvicola terrestris Talpa
Staartlengte ~1/3 lichaam ~1/2 lichaam <1/3 lichaam
Oren Aanliggend, zichtbaar Aanliggend, verborgen Niet zichtbaar
Kopvorm Stomp Stomp Spits
Gewicht 20 - 45 g 100 - 200 g 75 - 100 g
Lengte 9 - 12 cm 12 - 20 cm 10 - 15 cm
Voortplanting Mrt tot eind okt (10+ gen. p/j Feb tot einde okt (4 gen. p/j) Feb - Mrt
Draagtijd 19-21 dagen 21 dagen Ca. 4 weken
Werpgrootte 2 - 8 per worp 4 tot 6 per worp 1, max 2 per jaar
Geslachtsrijp Na 11 -13 dagen Na ca. 2 mnd Na ca. 1 jaar
Levensduur Zelden meer dan 1 jaar 1 - 1,5 jaar in vrije natuur 5 jaar in vrije natuur
Aardhoop Zeer kleine hoeveelheden grond rond de bouwingang. De aarde is heel fijn. Tamelijk platte hoop, variërend in grootte, losjes opgeworpen, zeer fijne aarde, grote hoeveelheid verwoelde aarde.Korrelig, wortelrestjes, opening aan de zijkant. Halfrond. Groffe aarde, vaak met stenen van 4-5 cm, grote hoeveelheid aarde. Hoogte van hoop tot 60 cm.
Gangenvorm Gangenvorm veldmuis Gangenvorm woelrat Gangenvorm mol
Gangenstelsel Gangenstelsel veldmuis Gangenstelsel woelrat Gangenstelsel mol

 

De aanpak van knaagdieren: Het ABCD

Bij aantasting van knaagdieren is het essentieel om de beheersingsstrategie op tijd op te starten, en bovenal om deze vol te houden. In het ABCD van de Knaagdierbeheersing hebben we verschillende zinvolle acties voor u samengevat. U kunt het ABCD zien als een stappenplan, waarin elke stap even belangrijk is:

A van Anderen het werk laten doen

Knaagdieren hebben vele natuurlijke vijanden. Vossen, wezels, hermelijnen, buizerds, uilen, torenvalken en reigers peuzelen graag knaagdieren. Ze zijn echter niet altijd in voldoende mate aanwezig op of rond het bedrijf, omdat de leefomstandigheden niet overal ideaal zijn.

Dit is potentieel een gemiste kans. Als land- en tuinbouwer is het creëren van een aangenaam leefmilieu voor deze natuurlijke vijanden van essentieel belang voor een efficiënte aanpak van knaagdieren.

We moeten er dus naar streven om de natuurlijke vijanden naar het bedrijf te lokken. Deze zijn immers effectiever in het bestrijden van de knaagdieren en ze werken 24/7. Neem dus concrete maatregelen om natuurlijke vijanden aan te trekken en hen een aangename vestigingsplaats te bieden.

Hierbij kan gedacht worden aan het installeren van voldoende zitpalen en nestkastjes. Maar ook hagen, steenhopen en stapels hout zijn ideale schuilplaatsen voor deze natuurlijke knaagdierbestrijders. Een extra maatregel op percelen met hagelnetten bestaat erin om de netten na de pluk open te maken en op te rollen. Op deze manier verleent u roofvogels toegang tot deze percelen, waardoor deze natuurlijke vijanden u kunnen helpen in de ongediertebeheersing. 

B1 van Beheers de omgeving

Het onder controle houden van de knaagdierenpopulatie op en rond het bedrijf is niet enkel een kwestie van efficiënte beheersingstechnieken, maar ook het preventief vermijden van een ideale leefomgeving voor het knaagdier. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de knaagdieren op uw bedrijf geen perfecte leefomstandigheden of schuilplaatsen vinden. Op deze manier zorg je ervoor dat ze zich niet op een veilige manier kunnen vestigen en vermenigvuldigen.

Concreet houdt u dus best uw zwartstrook zo proper mogelijk en vermijd u zoveel mogelijk hoge onkruidvegetatie. Daarbovenop is het ook aan te raden om uw grasbaan vooral tijdens de wintermaanden zo kort mogelijk te houden. Regelmatig schoffelen onder de bomen en een verstandig maaibeleid helpen u in grote mate om integratie van veldmuizen en woelratten te voorkomen.  Met deze maatregelen zorgt u er immers voor dat de knaagdieren zich hier niet kunnen schuilhouden voor hun natuurlijke vijanden.

B2 van Buren te vriend houden

Idealiter gaat u als teler niet alleen de strijd aan met knaagdieren rond uw bedrijf. Het samenwerken met buren en omliggende (landbouw)bedrijven zal voor een efficiëntere en effectievere beheersing van de knaagdieren zorgen. Het geeft dus zeker een meerwaarde om de ongedierteproblematiek op een grotere geografische schaal aan te pakken dan enkel uw eigen bedrijf. Regionale samenwerking zorgt voor een hoger beheersingseffect en zorgt er daarenboven voor dat herimmigratie makkelijker voorkomen kan worden.

C van Cyclus herkennen

Zowel bij veldmuizen als bij woelratten kent men meerjarige vermeerderingscycli van rond de 5-7 jaar. Afhankelijk van de omgeving zal zich een piek- of een klokvormige populatie-opbouw vormen. In een omgeving die gunstig is voor natuurlijke vijanden, is die eerder klokvormig. In een landschap zonder schuilplekken zal die sneller en tot een veel hoger aantal oplopen. Door een samenspel van diverse factoren, zoals een gebrek aan een gunstige habitat, gebrek aan voedsel, oplopende ziektedruk, concurrentie, etc., zal de populatie uiteindelijk ineenstorten of geleidelijk afnemen.

Bestrijd de knaagdieren aan het begin van de cyclus, als de populatie nog laag is. Grijp dus vroeg genoeg in vooraleer de populatie in uw boomgaard oploopt en schade veroorzaakt.

De knaagdierbeheersing is het meest effectief tussen herfst en vroege voorjaar. In deze periode planten de knaagdieren zich niet voort. Maar idealiter is knaagdierbestrijding een thema waar u het hele jaar aandacht aan schenkt.

Ontwikkeling knaagdierpopulatie

In een regio waar een piekvormige populatie-opbouw uit het verleden bekend of vanuit de omgeving te verwachten is, is het van belang om zeer vroeg met de knaagdierbeheersing te starten. Indien u hier te laat start, hebben beheersingsmaatregelen amper een meerwaarde, aangezien de populatie bij deze vorm van opbouw ook zeer snel zal afnemen. Dit gaat dan echter altijd ten koste van de geleden schade.

Bij een klokvormige populatie-opbouw, is het ook zeker van belang om tijdig de knaagdieren te bestrijden. In tegenstelling tot de piekvormige cyclus, gaat deze populatie namelijk niet snel vanzelf verdwijnen. Het aantal knaagdieren zal pas geleidelijk aan afnemen, waardoor er een langere periode kans op schade is.

D van Directe beheersing

Naast preventieve methodes, zoals beschreven onder stappen A en B, zijn er ook mogelijkheden qua directe knaagdierbeheersing in het veld.

Rodenticiden

Het gebruik van rodenticiden is de laatste jaren zeer sterk gereduceerd, en de verwachting is dat het gebruik in de toekomst steeds verder gelimiteerd zal worden. Per 1 januari 2023 is het huidige KBA-systeem sterk aangepast. De KBA en KBA-GA hebben hun geldigheid verloren en zijn vervangen door IPM KBA. Meer informatie vindt u op de website van Bureau Erkenningen. Geïntegreerde plaagdierbeheersing op het eigen agrarische bedrijf betekent het toepassen van IPM regels (lees meer op: KPMB/IPM-Knaagdierbeheersing).

Wanneer toepassing van rodenticiden noodzakelijk blijkt, is het vakbekwaamheidsbewijs IPM-KBA vereist. Dit bewijs is te verkrijgen door het examen IPM-KBA succesvol te behalen. Het vakbekwaamheidsbewijs IPM-KBA is 5 jaar geldig en is te vernieuwen door het volgen van twee kennisbijeenkomsten. 

Verder dient het bedrijf gecertificeerd te zijn. Bedrijfscertificering dient te worden aangevraagd via het Keurmerk Plaagdier Management Bedrijven. Een bedrijfscertificering betekent een initiële audit plus een jaarlijkse bedrijfsaudit.

Alleen rodenticiden met een toelating afgegeven door het Ctgb mogen worden toepast. Momenteel zijn er alleen rodenticiden toegelaten voor gebruik in bedrijfsgebouwen en rondom deze gebouwen op het erf. Het blijft mogelijk om gebruik te maken van een professionele, gekwalificeerde ongediertebestrijder.

Voordelen van mechanische vallen 

Mechanische vallen hebben verschillende voordelen ten opzichte van de chemische beheersingsmethoden:

1. Gifvrije beheersingstrategieën: onschadelijk voor mens en milieu:

  • Vermindering dierenleed: de vallen zorgen voor een snelle dood van de knaagdieren. Dit in tegenstelling tot het gebruik van rodenticiden, waar de dood pas na enkele uren/dagen plaatsvindt na voldoende inname van gifstoffen. Rodenticiden zijn bloedverdunners; ze veroorzaken een langzame en pijnlijke dood.
  • Geen resistentiegevaar
  • Geen risico op doorvergiftiging naar natuurlijke vijanden en andere dieren, die vergiftigde dieren eten, of onvoorziene vergiftiging van kinderen en huisdieren.

2. Geen vergunning of opleiding nodig

  • Mechanische vallen kunnen vrij flexibel worden toegepast, zonder opleiding voor personeel. Er is geen externe partij nodig om de maatregelen uit te voeren.

3. Duurzaamheid

  • Een goede mechanische val is sterk en duurzaam en gaat vele jaren mee.

4. Vangstcontrole

  • Met vallen kunt u zeer gemakkelijk meten hoeveel knaagdieren u reeds gevangen hebt. Een knaagdierbeheersingsstrategie zou altijd als doel moeten hebben de gehele kolonie uit te roeien, niet alleen te verzwakken. Omdat de knaagdieren in familieverband leven en er daardoor exponentiele groei van de populatie plaatsvindt, is het van belang de kolonie 100% uit te roeien, anders wordt deze slechts tijdelijk verzwakt. Bij mechanische vallen is de omvang van de populatie beter in te schatten en is men zich bewust van wat er in het veld afspeelt. Zo houdt u zicht op het bestrijdingseffect.

Het klopt dat hier een tijdsinvestering tegenover staat. Toch is deze investering de moeite waard gezien bovengenoemde voordelen. De tijd die besteed wordt aan het controleren van de vallen kan tot het minimum beperkt worden indien deze wordt ingepland als onderdeel van en in combinatie met de dagelijkse activiteiten in het veld. Door te beschikken over voldoende vallen en materieel kan de tijd de tijd die besteed wordt aan knaagdierbeheersing effectief en efficiënt worden ingezet.  

Hieronder ziet u de voor- en nadelen van rodenticiden en mechanische vallen op een rijtje:
Tabel voordelen en nadelen mechanische vallen ten opzichte van rodenticiden

Mechanische vallen van Andermatt - topsnap & topcat

Een eenvoudig en duurzaam alternatief voor rodenticiden is het gebruik van mechanische vallen. Andermatt biedt twee mechanische vallen van topkwaliteit: 

Banner topsnap en topcat - Andermatt Nederland

  • topsnap - De slimme muizenval. De topsnap is gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal en stevige kunststof. Dankzij het geavanceerde mechanisme is de val zeer gebruiksvriendelijk en efficiënt voor de beheersing van muizenpopulaties in binnenruimten. Visuele vangstcontrole is bij de topsnap erg gemakkelijk vanwege de van buitenaf zichtbare vangstindicatoren.
  • topcat - De woelratten- en mollenval. De topcat is gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal. De val is simpel in gebruik met een eenvoudige, snelle en veilige activering van de val van buitenaf in één enkele beweging. Efficiënt, met een zeer gevoelig vangmechanisme dat succesvolle vangsten uit beide richtingen van de tunnel mogelijk maakt. De topcat heeft een functionele constructie die gemakkelijk te reinigen is en weinig onderhoud vraagt.

Heeft u interesse in gifvrije, duurzame knaagdierbeheersing? Onze adviseurs geven u graag advies over effectieve mogelijkheden en over onze producten. Kijk vooral op onze website voor meer informatie over onze robuuste kwaliteitsvallen: bij topcat en topsnap. Heeft u vragen of wilt u meer weten? Neem dan contact op met Simon Fleischli.

Fotocollage topsnap - Andermatt Nederland

Fotocollage topcat - Andermatt Nederland