Algemene Voorwaarden

1. Toepassingsgebied

De volgende voorwaarden gelden voor de bestelling, verkoop en levering van al onze producten en voor het verlenen van al onze diensten, waaronder advisering, opslag en vervoer, alsmede voor de daarop betrekking hebbende betalingen.

Deze algemene bedrijfsvoorwaarden regelen de geldige rechtsbetrekkingen tussen Andermatt Nederland bv en de betreffende contractpartner, hierna te noemen de klant. De Algemene Voorwaarden (AV) zijn in alle gevallen bindend. Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de geldende algemene voorwaarden.

Deze voorwaarden kunnen ook worden ingeroepen door werknemers van Andermatt Nederland bv, door derden die door Andermatt Nederland bv zijn ingeschakeld of door aan ons verbonden moeder-, zuster- of dochterbedrijven. Aanvullende of afwijkende afspraken zijn alleen van kracht als ze schriftelijk door ons worden bevestigd.

2. Levering en transport     

Andermatt Nederland bv streeft ernaar om de bestelde goederen zo snel mogelijk te leveren. Bestellingen die vóór 12 uur ontvangen worden, zullen uiterlijk binnen twee werkdagen geleverd worden, mits de bestelde goederen op voorraad zijn in het magazijn in Nederland.

Indien het voor ons niet mogelijk is om de bestelde goederen binnen de termijn van 2 werkdagen na ontvangst van de bestelling te leveren, zullen wij de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen en informeren over de eerstvolgende mogelijke leveringsdatum.

Bestellingen worden per vrachtwagen of door een pakketdienst geleverd. Andermatt Nederland bv draagt zorg voor de geschikte leveringswijze.

De levering van uw bestelling wordt direct na beschikbaarheid van alle bestelde artikelen uitgevoerd. Indien niet alle artikelen onmiddellijk beschikbaar zijn, kan in overleg met de klant besloten worden tot deelleveringen.

Indien van toepassing geschiedt de levering overeenkomstig de voorschriften van respectievelijk de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, de Meststoffenwet, de Dieren en het Besluit Diergeneesmiddelen (dan wel wetten die daarvoor in de plaats komen), de op die wetten gebaseerde regelingen en beschikkingen, en andere specifiek op deze branche gerichte overheidsmaatregelen.

Vertragingen in de levering die buiten onze controle liggen, geven de koper geen recht op vergoeding of op terugtrekking uit het contract.

3. Prijzen en verzendkosten

Alle productprijzen zijn aangegeven in EUR en zijn exclusief btw en exclusief verzendkosten.

Bij een bestelwaarde van > EUR 2.500,- is de levering transportkostenvrij.

Er is geen minimumbedrag per bestelling van toepassing.

Geldig zijn de prijzen op het moment van de bestelling.

Prijswijzigingen en fouten voorbehouden.

 4. Betaling

De betalingstermijn bedraagt 14 dagen vanaf de factuurdatum, tenzij op de factuur anders is aangegeven.

Het factuurbedrag dient te worden overgemaakt naar de op de factuur aangegeven rekening.

In het geval van achterstallige betalingen voor eerdere bestellingen behoudt Andermatt Nederland bv zich het recht voor om nieuwe bestellingen pas uit te voeren wanneer het openstaande factuurbedrag voor voorgaande bestellingen is bijgeschreven op onze rekening.

Wij behouden ons het recht voor om voor bepaalde bestellingen geen betaling per factuur na levering te accepteren en om in plaats daarvan vooruitbetaling te verlangen.

Onjuiste of onvolledige informatie op de factuur wordt door de klant zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen aan ons gemeld. Wanneer wij binnen 14 dagen na de factuurdatum geen melding van onjuistheden hebben ontvangen, zal de factuur geacht worden voor de klant in orde te zijn.   

Wanneer de factuur binnen de op de factuur aangegeven betalingstermijn niet voldaan is, is de klant van rechtswege in verzuim en behouden wij ons het recht voor om de wettelijke rente over het openstaande factuurbedrag te verrekenen vanaf de vervaldatum. Eventuele buitengerechtelijke incassokosten worden in rekening gebracht bij de wederpartij in verzuim. Deze kosten worden bepaald op 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 250,--, exclusief BTW.

5. Overdracht van risico en transportschade

Het gebruik en risico gaan over op de klant op het moment dat de goederen ter verzending worden overhandigd (FCA Magazijn Andermatt Nederland bv, Incoterms 2020).

Schade veroorzaakt door transport of verzending moet bij de acceptatie onmiddellijk worden gemeld aan de vervoerder, de koeriersdienst of het postkantoor met kopie aan Andermatt Nederland bv.

Op verzoek en op kosten van de klant kan door Andermatt Nederland bv een transportverzekering afgesloten worden. Wanneer de klant hier niet om verzoekt, worden de goederen onverzekerd vervoerd, ook wanneer de verzendkosten door Andermatt Nederland bv worden gedragen.
Indien een transportverzekering wordt afgesloten, gaan het gebruik en risico op de klant over op het moment dat het lossen van de goederen voltooid is (DAP klant, Incoterms 2020).

6. Retourzendingen

Klachten omtrent ontbrekende of niet-bestelde producten dienen uiterlijk binnen 14 dagen schriftelijk aan ons te worden gemeld. Klachten omtrent de staat van de geleverde producten dienen binnen 14 dagen na aflevering van (een deel van) de zaken schriftelijk en gemotiveerd aan ons te worden gemeld. Bij gebreke van een tijdige melding als in dit artikel bedoeld, vervalt het recht van de klant om hierop een beroep te doen en vervalt daarmee iedere aansprakelijkheid aan onze kant. De klant dient ons in de gelegenheid te stellen de klachten te onderzoeken.

Terugzending van de producten geschiedt voor rekening en risico van Andermatt Nederland bv. Wij aanvaarden teruggezonden zaken slechts indien en voor zover wij met deze terugzending tevoren schriftelijk instemden, en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door ons op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin wij deze zaken aan de klant afleverden.

Creditering bij retourzending vindt plaats op basis van de aan de klant in rekening gebrachte koopprijs, met dien verstande, dat het te crediteren bedrag nooit meer zal bedragen dan de prijs, die wij de afnemer zouden berekenen op de dag waarop de teruggezonden zaken aan ons worden afgeleverd.

 7. Aansprakelijkheid

Wij garanderen de productkwaliteit volgens de productspecificaties van Andermatt Nederland bv ten tijde van de risico-overdracht. Als u om welke reden dan ook inferieure kwaliteit ontvangt, neem dan direct contact met ons op uiterlijk binnen 14 dagen.

De informatie in de productcatalogi, technische fiches, op de website, enz. dient te worden beschouwd als algemene richtlijnen. De informatie op de verpakking (etiket en gebruiksaanwijzing) is gezaghebbend en bindend voor de toepassing. Verschillende factoren, zoals de populatiedichtheid, het weer, het type teelt, het ras, de teeltmaatregelen, de bodemgesteldheid, de weerstand, de toepassingstechniek en de productmengsels kunnen van invloed zijn op de effectiviteit van de producten. Het bijbehorende risico is niet op Andermatt Nederland bv te verhalen. Voor de opslag en het gebruik moeten de gegevens op het etiket en de gebruiksaanwijzing in acht worden genomen en nageleefd. Wij aanvaarden ook geen enkele aansprakelijkheid voor onvoldoende werking of mogelijke schade zoals fytotoxiciteit die te wijten is aan omstandigheden buiten onze controle.

 8. Garantie

De garantie wordt verleend in overeenstemming met de wettelijke voorschriften, waarbij Andermatt Nederland bv het recht heeft om, in geval van een defect aan de goederen, een volgende levering te doen of de goederen te repareren naar keuze van de klant.

Indien de rectificatie mislukt of indien de later geleverde goederen ook gebrekkig zijn, kan de klant de terugbetaling van de overeengekomen prijs eisen tegen teruggave van de goederen of vermindering van de koopprijs.

De garantietermijn is 2 jaar, maar niet langer dan de resterende termijn voor goederen met een vervaldatum.

Andermatt Nederland bv is onbeperkt aansprakelijk voor persoonlijk letsel als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid waarvoor zij verantwoordelijk is in geval van opzet, nalatigheid en bedrog. Aanspraken van de klant die verder gaan dan de genoemde, om welke juridische reden dan ook, zijn uitgesloten. De bewijslast ten laste van de klant gaat blijft ongewijzigd.

9. Overmacht

Gebeurtenissen van overmacht ontslaan Andermatt Nederland bv van de nakoming van haar leveringsverplichtingen. Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Andermatt Nederland bv geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen, zoals gevolgen van natuurgeweld, ziekte onder personeel, bedrijfsstoornis, gebrek aan grondstoffen, transportmoeilijkheden, oproer, staking, uitsluiting, maatregelen voortvloeiende uit mobilisatie, oorlogsdaden, burgeroorlog, gewapende internationale actie en vijandige inval, atoomkernreacties e.d., ook indien deze moeilijkheden zich voordoen bij de fabrikant bij wie wij onzerzijds de ons opgegeven bestellingen hebben geplaatst, of een gevolg zijn van de door de fabrikant genomen maatregelen. In het geval van overmacht heeft de klant geen recht op enige vordering.

10. Scheidbaarheidsclausule

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig wordt verklaard, wordt de geldigheid van de overige bepalingen niet aangetast.

11. Wederverkoop

Wederverkoop is alleen toegestaan in onze originele verpakking. Wederverkoop in het buitenland is verboden,
tenzij wij daar uitdrukkelijk toestemming voor geven.

12. Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven eigendom van Andermatt Nederland bv tot volledige betaling is ontvangen.

13. Copyright

Copyright © Andermatt Nederland bv - Reproductie van artikelen en afbeeldingen, geheel of gedeeltelijk, alleen met uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

14. Toepasselijk recht

Op alle opdrachten, door ons gesloten overeenkomsten en voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechtbank voor geschillen is de Rechtbank Midden-Nederland, locatie
Utrecht.

Download de Algemene Voorwaarden van Andermatt Nederland als pdf bestand hier.